Privacy- en cookieverklaring Overdevest fietscentrum

15 augustus 2018
Je privacy is voor Overdevest fietscentrum van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat wij:
 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij je persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van je persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Je rechten respecteren, zoals het recht op toegang, correctie of verwijdering van je bij ons verwerkte persoonsgegevens.
Je gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de webwinkel www.fietscentrum.nl allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.
Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Overdevest fietscentrum.
Afhandelen bestelling
Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen je persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij jou te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over je betaling van je bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij je naw-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie tot je bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht..
ContactformulierMet het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen.
Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres, nickname en telefoonnummer. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.
Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel, maar deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd.

In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.
Cookies
Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.

Wanneer je onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om je akkoord voor het gebruik van deze cookies.
Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze webwinkel werken dan niet goed meer.
Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze webwinkel wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:
 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Overdevest fietscentrum
Boomgaardweg 1
1326CS Almere
fiets@fietscentrum.nl
0641104490

 

Download algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden
 
Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Fietscentrum.nl zijn bij uitsluiting van eventuele voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden ( hierna : Voorwaarden ) van toepassing. Fietscentrum is een handelsnaam en webwinkel van Ton Overdevest.  ingeschreven bij de k.v.k onder nummer 60208457

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van hetgeen in deze Voorwaarden bepaald kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventueel nadere overeenkomsten ten behoeve van Fietscentrum.nl worden bedongen, worden bedongen ten behoeve van door Fietscentrum.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Fietscentrum.nl zijn vrijblijvend. Fietscentrum.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Fietscentrum.nl. Fietscentrum.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Fietscentrum.nl dit mee binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden bij aflevering. Op verzoek van de klant of van Fietscentrum.nl  kan de betaling ook vooraf  per bank/giro geschieden. Betaling via iDeal is ook mogelijk.

3.3 Indien een prijs abusievelijk foutief op de site van Fietscentrum.nl is vermeld en dit door Fietscentrum.nl aan de klant schriftelijk is medegedeeld, heeft de klant het recht de bestelling te annuleren of de bestelling tegen de juiste prijs te laten uitvoeren. Zie tevens  Artikel 11.

Artikel 4. Product

4.1 De door Fietscentrum.nl geleverde fietsen zijn gezien het transport en kans op beschadiging netjes verpakt in stevige kartonnen dozen. Volwassenen fietsen zijn doorgaans voor 95% afgemonteerd. Uitsluitend de trappers, het zadel en stuur dienen nog gemonteerd of vastgedraaid te worden. Bij kinderfietsen en beach cruisers dient vaak ook het voorwiel en de spatborden gemonteerd te worden.

Artikel 5. Levering

5.1 Fietscentrum hanteert een maximum levertermijn van 30 dagen. Bij overschrijding hiervan, stelt Fietscentrum de klant per email op de hoogte. De klant kan vervolgens kiezen voor 2 opties. Ofwel de klant gaat akkoord met de overschrijding van de maximum levertermijn van 30 dagen, ofwel de klant kan de koop onmiddellijk ongedaan maken.

5.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

5.3 De verzendkosten zullen worden afgerekend tegen het dan geldende tarief. Dit tarief is op de internetsite van Fietscentrum.nl vermeld en wordt tevens tijdens het orderproces vermeld.

5.4 Het product kan ook door de koper zelf worden afgehaald. Verzendkosten zijn dan afhaalkosten, tenzij anders overeengekomen. Producten worden vaak rechtstreeks van onze leverancier naar u verzonden. Wanneer u afhaald moeten wij deze kosten dus doorberekenen omdat ze nu naar het afhaaladres verzonden zijn.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Fietscentrum.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering over.

Artikel 7. Garantie

7.1 De termijnen en voorwaarden zijn altijd gelijk aan die, welke de fabrikant van het betreffende product hanteert. Bij de garantieaanvraag dient een geldig aankoopbewijs te worden overlegd. Melding van een eventuele garantieclaim kan via fiets@Fietscentrum.nl of via tel.nummer 036-5408668.

7.2 Op aan slijtage onderhevige onderdelen, zoals banden, ketting, kettingbladen, kunstof delen, freewheel, achtertandwielen, kabels en remblokken, wordt geen garantie gegeven, tenzij er sprake is van constructie -en/of materiaalfouten. Om te kunnen beoordelen of er sprake is van constructie - en/of materiaalfouten dient u met de fiets afspraak langs te komen zie 7.1, aan ons adres. Fietscentrum stuurt geen garantie onderdelen op.

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Fietscentrum.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Fietscentrum.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

8.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Fietscentrum.nl te retourneren. Fietscentrum brengt geen retourkosten in rekening. Het reeds door u betaalde bedrag (minus de vracht- + rembourskosten)zal binnen 10 dagen op uw bank - of girorekening worden teruggestort.

8.4 Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat , nadat de fiets is besteld, de consument alsnog besluit de koop even uit te stellen. In dat geval kan de order uiteraard worden geannuleerd. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De annulering dient per email te worden gedaan.

8.5 Fietscentrum is niet aansprakelijk voor door de klant zelf foutief bestelde framematen. De op de site aangegeven berekeningen ter bepaling van de framemaat zijn zuiver indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

8.6 De aansprakelijkheid voor, via Fietscentrum.nl afgesloten diefstalverzekeringen, ligt bij de verzekeraar.

Artikel 9. Bestellingen / communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Fietscentrum.nl, dan wel tussen Fietscentrum.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Fietscentrum.nl, is Fietscentrum.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Fietscentrum.nl.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Fietscentrum.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat  Fietscentrum.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Fietscentrum.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Disclaimer

11.1 Hoewel bij het gereedmaken van de site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. Fietscentrum.nl is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de website.

Artikel 12. Diversen

12.1 Indien u aan Fietscentrum.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Fietscentrum.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Fietscentrum.nl schriftelijke opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden verzonden.

12.2 Wanneer door Fietscentrum.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Fietscentrum.nl deze Voorwaarden soepel toepast.

12.3 Indien een (1) of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Fietscentrum.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Fietscentrum.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

12.4 Fietscentrum.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 
 
 
 
 
Fietscentrum.nl gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.